ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
สิงหาคม 24, 2019
IMG-ประชาสัมพันธ์อำเภอ
Download0
7.95 Mb
24.08.2019 13:50

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว

IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download0
5.66 Mb
24.08.2019 13:50

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

สิงหาคม 14, 2019
แบบที่ 1 จำแนกสถานะครั
Download3
54 Kb
14.08.2019 10:08

อ.จุน ส่งแบบรายงานจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562

กรกฎาคม 26, 2019
OTOP Today อ.แม่ใจ.xlsx
Download9
10.93 Kb
26.07.2019 12:28

อ.แม่ใจ ส่งงบหน้ารายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าระบบเว็บ OTOP today

มิถุนายน 25, 2019
merged pdf.io.pdf
Download12
380.87 Kb
25.06.2019 15:26

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 อำเภอภูกามยาว

IMG 1-ผสาน.pdf
Download14
305.68 Kb
25.06.2019 15:25

รายงานพลังงานประจำเดือน มิถุนายน 62

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download16
68 Kb
25.06.2019 14:36

อำเภอแม่ใจ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน62

พฤษภาคม 27, 2019
ประชาสัมพันธ์.rar
Download39
8.11 Mb
27.05.2019 10:55

แบบรายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เดือนพฤษภาคม 62

พลัาน.rar
Download36
6.55 Mb
27.05.2019 10:54

แบบรายงานพลังงานอำเภอภูกามยาวประจำเดือน พฤษภาคม 62

พฤษภาคม 23, 2019
Download45
16.84 Mb
23.05.2019 14:42

สรสนเทศระดับตำบลและหมู่บ้านอำเภอจุน

พฤษภาคม 21, 2019
รายานประชาสัมพันธ์62 พ
Download44
59.5 Kb
21.05.2019 17:06

รายงานประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม

แบบรายานกอทุนแม่ฯ พฤ
Download54
46 Kb
21.05.2019 17:00

รายงานกองทุนแม่ พค62

180528152619_แบบรายาน พชร.พฤษภ
Download43
31.5 Kb
21.05.2019 16:59

ค่าใช้จ่ายหมู่บ้านเฉ
Download41
25 Kb
21.05.2019 10:46

รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ อำเภอแม่ใจ

เมษายน 26, 2019
สารสนเทศ.rar
Download50
46.93 Mb
26.04.2019 10:03

ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศดีเด่นอำเภอแม่ใจ

เมษายน 25, 2019
รายานประหยัพลัาน.rar
Download43
5.95 Mb
25.04.2019 10:33

มาตรการลดใช้พลังงาน อำเภอภูกามยาว 2562

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download45
329.73 Kb
25.04.2019 10:27

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เมษายน 2562

รายานประชาสัมพันธ์62 เ
Download49
51 Kb
25.04.2019 10:23

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

มีนาคม 25, 2019
รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download69
42 Kb
25.03.2019 11:09

รายงานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562

มีนาคม 22, 2019
บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download93
67.5 Kb
22.03.2019 10:37

KM รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

VDR.TDR.rar
Download22
9.86 Mb
22.03.2019 10:33

ส่งTDR.VDR ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

มีนาคม 13, 2019
รายชื่อประธานคณะกรรม
Download79
51.78 Kb
13.03.2019 10:39

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download69
12.57 Kb
13.03.2019 10:33

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

กุมภาพันธ์ 22, 2019
ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป
Download84
53.82 Kb
22.02.2019 17:09

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอภูกามยาว

กุมภาพันธ์ 12, 2019
แบบขอใช้รถ.doc
Download165
27.5 Kb
12.02.2019 16:29

ทดลอง

มกราคม 31, 2019
Download69
302.21 Kb
31.01.2019 09:40

มกราคม 23, 2019
แบบทะเบียนรายชื่อหมู
Download81
23.69 Kb
23.01.2019 15:46

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯปี 2562 แม่ใจ

มกราคม 2, 2019
ทะเบียนรายชื่อข้อมูล
Download10
12.51 Kb
02.01.2019 13:12

ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพ

ธันวาคม 26, 2018
ใบสมัคร.docx
Download81
682.09 Kb
26.12.2018 15:02

ใบสมัครนักประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ใจ

ธันวาคม 16, 2018
แบบวิเคราะห์ศักยภาพป
Download72
21.21 Kb
16.12.2018 13:33

แบบวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อำเภอภูกามยาว จังห

ใบสมัคร นักประชาสัมพ
Download70
92.68 Kb
16.12.2018 12:20

ส่งแบบประวัติ ผู้เข้ารับการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอภูกามยาว

ธันวาคม 13, 2018
รายานโครการพัฒนาคุณภ
Download69
153 b
13.12.2018 14:54

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

รายาน สัปดาห์การพัฒน
Download69
9.71 Mb
13.12.2018 14:52

รายงานสัปดาห์การพัฒนา อำเภอภูกามยาว

สิงหาคม 26, 2018
vdr ม.๑๓ ศรีถ้อย ส่จัหวั
Download132
1.43 Mb
26.08.2018 11:48

vdr หมู่ ๑๓ บ้านปางปูเลาะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 121.69 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่