ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
VDR ปี้ 61.pdf
Download235
9.19 Mb
08.08.2018 19:21

สรุปถอดบทเรียนสารสนเ
Download154
4.37 Mb
15.08.2018 20:31

สรุปถอดบทเรียนสารสนเทศฯ บ้านสันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง

แบบสำรวจ คร.ที่มีรายไ
Download153
30.94 Kb
22.08.2018 10:36

แบบสำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.๖๑ อ.แม่ใจ

VDR บ้านเปื๋อย.pdf
Download94
2.09 Mb
06.08.2018 18:32

vdr ม.4 ป่าแฝก ส่จัหวัด.docx
Download91
2.38 Mb
15.08.2018 12:03

แบบขอใช้รถ.doc
Download81
27.5 Kb
12.02.2019 16:29

ทดลอง

vdr ม.๑๓ ศรีถ้อย ส่จัหวั
Download79
1.43 Mb
26.08.2018 11:48

vdr หมู่ ๑๓ บ้านปางปูเลาะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ

VDR ชบ 4 ปี 61.pdf
Download55
1.93 Mb
07.08.2018 17:10

vdr ม.๓ แม่จว้าเหนือ ส่จ
Download54
2.11 Mb
15.08.2018 12:02

VDR บ้านปัว 61.pdf
Download54
2.11 Mb
08.08.2018 19:20

ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป
Download53
53.82 Kb
22.02.2019 17:09

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอภูกามยาว

แบบทะเบียนรายชื่อหมู
Download52
23.69 Kb
23.01.2019 15:46

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯปี 2562 แม่ใจ

ร.จำแนกสถานะ61.xlsx
Download49
12.85 Kb
21.08.2018 08:46

รง.ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.61

ใบสมัคร.docx
Download48
682.09 Kb
26.12.2018 15:02

ใบสมัครนักประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ใจ

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download47
67.5 Kb
22.03.2019 10:37

KM รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download47
51.78 Kb
13.03.2019 10:39

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

แบบวิเคราะห์ศักยภาพป
Download43
21.21 Kb
16.12.2018 13:33

แบบวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อำเภอภูกามยาว จังห

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download43
12.57 Kb
13.03.2019 10:33

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

ใบสมัคร นักประชาสัมพ
Download42
92.68 Kb
16.12.2018 12:20

ส่งแบบประวัติ ผู้เข้ารับการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอภูกามยาว

รายาน สัปดาห์การพัฒน
Download42
9.71 Mb
13.12.2018 14:52

รายงานสัปดาห์การพัฒนา อำเภอภูกามยาว

Download41
302.21 Kb
31.01.2019 09:40

รายานโครการพัฒนาคุณภ
Download41
153 b
13.12.2018 14:54

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download39
42 Kb
25.03.2019 11:09

รายงานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562

TAMBON DEVELOPMENT REPORT.pdf
Download34
2.39 Mb
06.08.2018 18:31

สารสนเทศ.rar
Download19
46.93 Mb
26.04.2019 10:03

ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศดีเด่นอำเภอแม่ใจ

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download14
329.73 Kb
25.04.2019 10:27

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เมษายน 2562

รายานประหยัพลัาน.rar
Download14
5.95 Mb
25.04.2019 10:33

มาตรการลดใช้พลังงาน อำเภอภูกามยาว 2562

Download14
16.84 Mb
23.05.2019 14:42

สรสนเทศระดับตำบลและหมู่บ้านอำเภอจุน

รายานประชาสัมพันธ์62 เ
Download14
51 Kb
25.04.2019 10:23

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

VDR.TDR.rar
Download14
9.86 Mb
22.03.2019 10:33

ส่งTDR.VDR ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

รายานประชาสัมพันธ์62 พ
Download14
59.5 Kb
21.05.2019 17:06

รายงานประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายหมู่บ้านเฉ
Download13
25 Kb
21.05.2019 10:46

รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ อำเภอแม่ใจ

แบบรายานกอทุนแม่ฯ พฤ
Download12
46 Kb
21.05.2019 17:00

รายงานกองทุนแม่ พค62

180528152619_แบบรายาน พชร.พฤษภ
Download12
31.5 Kb
21.05.2019 16:59

ทะเบียนรายชื่อข้อมูล
Download5
12.51 Kb
02.01.2019 13:12

ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพ

พลัาน.rar
Download5
6.55 Mb
27.05.2019 10:54

แบบรายงานพลังงานอำเภอภูกามยาวประจำเดือน พฤษภาคม 62

ประชาสัมพันธ์.rar
Download5
8.11 Mb
27.05.2019 10:55

แบบรายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เดือนพฤษภาคม 62

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 133.88 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่