ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ทะเบียนหมู่บ้านสัมมา
Download0
23.94 Kb
08.11.2019 11:42

ทะเบียนหมู่บ้านสัมมาชีพอำเภอภูกามยาว

IMG-ประชาสัมพันธ์อำเภอ
Download14
7.95 Mb
24.08.2019 13:50

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว

ทะเบียนรายชื่อข้อมูล
Download15
12.51 Kb
02.01.2019 13:12

ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพ

แบบที่ 1 จำแนกสถานะครั
Download18
54 Kb
14.08.2019 10:08

อ.จุน ส่งแบบรายงานจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562

IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download18
5.66 Mb
24.08.2019 13:50

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

merged pdf.io.pdf
Download24
380.87 Kb
25.06.2019 15:26

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 อำเภอภูกามยาว

VDR.TDR.rar
Download30
9.86 Mb
22.03.2019 10:33

ส่งTDR.VDR ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

OTOP Today อ.แม่ใจ.xlsx
Download45
10.93 Kb
26.07.2019 12:28

อ.แม่ใจ ส่งงบหน้ารายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าระบบเว็บ OTOP today

IMG 1-ผสาน.pdf
Download53
305.68 Kb
25.06.2019 15:25

รายงานพลังงานประจำเดือน มิถุนายน 62

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download54
68 Kb
25.06.2019 14:36

อำเภอแม่ใจ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน62

พลัาน.rar
Download73
6.55 Mb
27.05.2019 10:54

แบบรายงานพลังงานอำเภอภูกามยาวประจำเดือน พฤษภาคม 62

ค่าใช้จ่ายหมู่บ้านเฉ
Download75
25 Kb
21.05.2019 10:46

รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ อำเภอแม่ใจ

รายานประหยัพลัาน.rar
Download77
5.95 Mb
25.04.2019 10:33

มาตรการลดใช้พลังงาน อำเภอภูกามยาว 2562

ประชาสัมพันธ์.rar
Download78
8.11 Mb
27.05.2019 10:55

แบบรายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เดือนพฤษภาคม 62

รายานประชาสัมพันธ์62 พ
Download79
59.5 Kb
21.05.2019 17:06

รายงานประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม

Download80
16.84 Mb
23.05.2019 14:42

สรสนเทศระดับตำบลและหมู่บ้านอำเภอจุน

180528152619_แบบรายาน พชร.พฤษภ
Download81
31.5 Kb
21.05.2019 16:59

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download82
329.73 Kb
25.04.2019 10:27

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เมษายน 2562

สารสนเทศ.rar
Download86
46.93 Mb
26.04.2019 10:03

ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศดีเด่นอำเภอแม่ใจ

รายานประชาสัมพันธ์62 เ
Download88
51 Kb
25.04.2019 10:23

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

แบบรายานกอทุนแม่ฯ พฤ
Download101
46 Kb
21.05.2019 17:00

รายงานกองทุนแม่ พค62

รายานโครการพัฒนาคุณภ
Download105
153 b
13.12.2018 14:54

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

รายาน สัปดาห์การพัฒน
Download105
9.71 Mb
13.12.2018 14:52

รายงานสัปดาห์การพัฒนา อำเภอภูกามยาว

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download106
42 Kb
25.03.2019 11:09

รายงานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download108
12.57 Kb
13.03.2019 10:33

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

ใบสมัคร นักประชาสัมพ
Download110
92.68 Kb
16.12.2018 12:20

ส่งแบบประวัติ ผู้เข้ารับการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอภูกามยาว

แบบวิเคราะห์ศักยภาพป
Download112
21.21 Kb
16.12.2018 13:33

แบบวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อำเภอภูกามยาว จังห

Download113
302.21 Kb
31.01.2019 09:40

ใบสมัคร.docx
Download117
682.09 Kb
26.12.2018 15:02

ใบสมัครนักประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ใจ

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download120
51.78 Kb
13.03.2019 10:39

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

แบบทะเบียนรายชื่อหมู
Download123
23.69 Kb
23.01.2019 15:46

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯปี 2562 แม่ใจ

ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป
Download126
53.82 Kb
22.02.2019 17:09

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอภูกามยาว

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download155
67.5 Kb
22.03.2019 10:37

KM รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

แบบขอใช้รถ.doc
Download241
27.5 Kb
12.02.2019 16:29

ทดลอง

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 120.28 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่