ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ใบสมัคร.docx
Download107
682.09 Kb
26.12.2018 15:02

ใบสมัครนักประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ใจ

ใบสมัคร นักประชาสัมพ
Download98
92.68 Kb
16.12.2018 12:20

ส่งแบบประวัติ ผู้เข้ารับการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอภูกามยาว

แบบวิเคราะห์ศักยภาพป
Download100
21.21 Kb
16.12.2018 13:33

แบบวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อำเภอภูกามยาว จังห

แบบรายานกอทุนแม่ฯ พฤ
Download88
46 Kb
21.05.2019 17:00

รายงานกองทุนแม่ พค62

แบบที่ 1 จำแนกสถานะครั
Download10
54 Kb
14.08.2019 10:08

อ.จุน ส่งแบบรายงานจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562

แบบทะเบียนรายชื่อหมู
Download112
23.69 Kb
23.01.2019 15:46

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯปี 2562 แม่ใจ

แบบขอใช้รถ.doc
Download225
27.5 Kb
12.02.2019 16:29

ทดลอง

Download101
302.21 Kb
31.01.2019 09:40

สารสนเทศ.rar
Download74
46.93 Mb
26.04.2019 10:03

ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศดีเด่นอำเภอแม่ใจ

Download71
16.84 Mb
23.05.2019 14:42

สรสนเทศระดับตำบลและหมู่บ้านอำเภอจุน

รายานโครการพัฒนาคุณภ
Download96
153 b
13.12.2018 14:54

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

รายานประหยัพลัาน.rar
Download68
5.95 Mb
25.04.2019 10:33

มาตรการลดใช้พลังงาน อำเภอภูกามยาว 2562

รายานประชาสัมพันธ์62 เ
Download77
51 Kb
25.04.2019 10:23

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download41
68 Kb
25.06.2019 14:36

อำเภอแม่ใจ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน62

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download96
42 Kb
25.03.2019 11:09

รายงานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562

รายานประชาสัมพันธ์62 พ
Download68
59.5 Kb
21.05.2019 17:06

รายงานประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download71
329.73 Kb
25.04.2019 10:27

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เมษายน 2562

รายาน สัปดาห์การพัฒน
Download96
9.71 Mb
13.12.2018 14:52

รายงานสัปดาห์การพัฒนา อำเภอภูกามยาว

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download99
12.57 Kb
13.03.2019 10:33

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download108
51.78 Kb
13.03.2019 10:39

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

พลัาน.rar
Download62
6.55 Mb
27.05.2019 10:54

แบบรายงานพลังงานอำเภอภูกามยาวประจำเดือน พฤษภาคม 62

ประชาสัมพันธ์.rar
Download67
8.11 Mb
27.05.2019 10:55

แบบรายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว เดือนพฤษภาคม 62

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download132
67.5 Kb
22.03.2019 10:37

KM รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

ทะเบียนรายชื่อข้อมูล
Download13
12.51 Kb
02.01.2019 13:12

ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพ

ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป
Download114
53.82 Kb
22.02.2019 17:09

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอภูกามยาว

ค่าใช้จ่ายหมู่บ้านเฉ
Download65
25 Kb
21.05.2019 10:46

รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ อำเภอแม่ใจ

merged pdf.io.pdf
Download20
380.87 Kb
25.06.2019 15:26

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 อำเภอภูกามยาว

VDR.TDR.rar
Download29
9.86 Mb
22.03.2019 10:33

ส่งTDR.VDR ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

OTOP Today อ.แม่ใจ.xlsx
Download34
10.93 Kb
26.07.2019 12:28

อ.แม่ใจ ส่งงบหน้ารายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าระบบเว็บ OTOP today

IMG-ประชาสัมพันธ์อำเภอ
Download6
7.95 Mb
24.08.2019 13:50

รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอภูกามยาว

IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download10
5.66 Mb
24.08.2019 13:50

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

IMG 1-ผสาน.pdf
Download43
305.68 Kb
25.06.2019 15:25

รายงานพลังงานประจำเดือน มิถุนายน 62

180528152619_แบบรายาน พชร.พฤษภ
Download69
31.5 Kb
21.05.2019 16:59

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 120.26 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่