ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ใบสมัคร.docx
Download17
682.09 Kb
26.12.2018 15:02

ใบสมัครนักประชาสัมพันธ์อำเภอแม่ใจ

ใบสมัคร นักประชาสัมพ
Download17
92.68 Kb
16.12.2018 12:20

ส่งแบบประวัติ ผู้เข้ารับการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอภูกามยาว

แบบสำรวจ คร.ที่มีรายไ
Download93
30.94 Kb
22.08.2018 10:36

แบบสำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.๖๑ อ.แม่ใจ

แบบวิเคราะห์ศักยภาพป
Download17
21.21 Kb
16.12.2018 13:33

แบบวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อำเภอภูกามยาว จังห

แบบทะเบียนรายชื่อหมู
Download24
23.69 Kb
23.01.2019 15:46

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯปี 2562 แม่ใจ

แบบขอใช้รถ.doc
Download32
27.5 Kb
12.02.2019 16:29

ทดลอง

Download17
302.21 Kb
31.01.2019 09:40

สรุปถอดบทเรียนสารสนเ
Download103
4.37 Mb
15.08.2018 20:31

สรุปถอดบทเรียนสารสนเทศฯ บ้านสันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง

รายานโครการพัฒนาคุณภ
Download16
153 b
13.12.2018 14:54

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

รายานประชาสัมพันธ์62 ม
Download13
42 Kb
25.03.2019 11:09

รายงานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2562

รายาน สัปดาห์การพัฒน
Download15
9.71 Mb
13.12.2018 14:52

รายงานสัปดาห์การพัฒนา อำเภอภูกามยาว

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download17
12.57 Kb
13.03.2019 10:33

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download14
51.78 Kb
13.03.2019 10:39

รายชื่อ กพสม.อ.แม่ใจ ส่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ

ร.จำแนกสถานะ61.xlsx
Download23
12.85 Kb
21.08.2018 08:46

รง.ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.61

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download13
67.5 Kb
22.03.2019 10:37

KM รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

ทะเบียนรายชื่อข้อมูล
Download2
12.51 Kb
02.01.2019 13:12

ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพ

ทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป
Download18
53.82 Kb
22.02.2019 17:09

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอภูกามยาว

vdr ม.๓ แม่จว้าเหนือ ส่จ
Download25
2.11 Mb
15.08.2018 12:02

vdr ม.๑๓ ศรีถ้อย ส่จัหวั
Download37
1.43 Mb
26.08.2018 11:48

vdr หมู่ ๑๓ บ้านปางปูเลาะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ

vdr ม.4 ป่าแฝก ส่จัหวัด.docx
Download44
2.38 Mb
15.08.2018 12:03

VDR.TDR.rar
Download7
9.86 Mb
22.03.2019 10:33

ส่งTDR.VDR ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

VDR ปี้ 61.pdf
Download172
9.19 Mb
08.08.2018 19:21

VDR บ้านเปื๋อย.pdf
Download57
2.09 Mb
06.08.2018 18:32

VDR ชบ 4 ปี 61.pdf
Download25
1.93 Mb
07.08.2018 17:10

VDR บ้านปัว 61.pdf
Download28
2.11 Mb
08.08.2018 19:20

TAMBON DEVELOPMENT REPORT.pdf
Download19
2.39 Mb
06.08.2018 18:31

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 48.96 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่