ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กันยายน 30, 2019
รายาน 8-30 สิหาคม 2562.pdf
Download3
263.79 Kb
30.09.2019 17:39

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2

สิงหาคม 26, 2019
รายาน 7-31 กรกฎาคม 2562.pdf
Download9
243.51 Kb
26.08.2019 17:44

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎา

สิงหาคม 24, 2019
IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download6
5.66 Mb
24.08.2019 13:47

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

สิงหาคม 20, 2019
เอกสารอบรม.rar
Download9
28.12 Mb
20.08.2019 17:31

เอกสารอบรม E-Commerce otoptoday จังหวัดพะเยา

สิงหาคม 19, 2019
อบรมเว็บ E Commerce.pdf
Download27
1.48 Mb
19.08.2019 15:12

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง เข้าร่วมอบรมการจำหน่าย OTOP ในระบบ E-Commerce ในวันที่ 21 สค 2562 ณ สพจ.พะเยา

กรกฎาคม 30, 2019
รายาน 6-28 มิถุนายน 2562.pdf
Download31
224.62 Kb
30.07.2019 09:29

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนาย

กรกฎาคม 26, 2019
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ OT
Download32
33.47 Kb
26.07.2019 21:41

ไฟล์ กรอกข้อมูล OTOP แนบ3 เอาไว้ขึ้นเว็บ ส่งจังหวัดในวันที่ 30 สิหาคม 2562 นะครับ

มิถุนายน 27, 2019
รายาน 5-31 พฤษภาคม 2562.pdf
Download42
342.36 Kb
27.06.2019 13:20

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 31 พฤษภาค

พฤษภาคม 30, 2019
คู่มือการอัพโหลด ศูน
Download64
1.15 Mb
30.05.2019 15:57

คู่มือการอัพโหลดข้อมูล รง.จังหวัด

พฤษภาคม 27, 2019
รายาน 4-30 เมษายน 2562.pdf
Download58
247.91 Kb
27.05.2019 15:13

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 (30 เมษายน 2562)

พฤษภาคม 9, 2019
พพร.-รุ่น-8_2.pdf
Download69
9.79 Mb
09.05.2019 16:16

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรั

พฤษภาคม 8, 2019
Attach-w088.rar
Download21
1.47 Mb
08.05.2019 18:58

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง (ย้าย)

เมษายน 29, 2019
รายาน 3-29 มีนาคม 2562.pdf
Download66
311.41 Kb
29.04.2019 17:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562

เมษายน 25, 2019
รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download65
329.73 Kb
25.04.2019 10:25

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

เมษายน 19, 2019
TOR.docx
Download25
56.8 Kb
19.04.2019 14:42

test

การดำเนินานมาตรการปร
Download82
876.06 Kb
19.04.2019 14:36

ขออนุญาติแจ้งหนังสือ แผนในการออกติดตาม และนิเทศงาน พช.พะเยา ระหว่าง 22.23 และ 26 เมษายน 2562

มีนาคม 26, 2019
รายาน 2-28 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download100
326.32 Kb
26.03.2019 15:18

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุ

มีนาคม 22, 2019
ภูซา.pdf
Download99
259.28 Kb
22.03.2019 16:57

ถึง นายอำเภอภูซาง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 18, 2019
แบบสำรวจข้อมูล_คืนคน
Download115
6.63 Mb
18.03.2019 09:59

อ.แม่ใจ ขอส่งแบบสำรวจคืนคนดี แก่ฝ่ายส่งเสริมฯ

มีนาคม 12, 2019
บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download107
67 Kb
12.03.2019 14:00

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

มีนาคม 6, 2019
test1.docx
Download32
138.84 Kb
06.03.2019 18:13

ทดลอง

ทดสอบ.docx
Download122
138.84 Kb
06.03.2019 18:03

ทดสอบไฟล์เวริด

มีนาคม 4, 2019
2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download121
27.67 Kb
04.03.2019 12:04

สรุปตัวชี้วัด รอบ 2.62 พจ.กับ พอ.

ร.จว.พะเยา61.rar
Download127
1.87 Mb
04.03.2019 11:06

ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง จ.พะเยา ปี 2561

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download104
26.83 Kb
04.03.2019 10:16

สรุปตัวชี้วัดรอบ 1.62 พัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ

มีนาคม 1, 2019
แจ้แอดไลน์กรม.pdf
Download108
278.09 Kb
01.03.2019 13:43

หนังสือแจ้งอำเภอเข้าร่วมไลน์แอดกรมฯ

หนัสือแจ้นำเสนอหมู่บ
Download132
395.11 Kb
01.03.2019 13:42

หนังสือแจ้งอำเภอจัดทำการนำเสนอผลงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 26, 2019
บหน้า พอและพก.xls
Download126
76.5 Kb
26.02.2019 13:37

งบหน้าตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

1. KPI.docx
Download56
203.05 Kb
26.02.2019 13:36

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

ตัวชี้วัด.พะเยา1.62.rar
Download119
207.08 Kb
26.02.2019 13:35

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ 1.2562

รายาน 1-1 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download119
303.05 Kb
26.02.2019 09:51

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

กุมภาพันธ์ 15, 2019
แบบทะเบียนหมู่บ้าน_ต
Download119
10.52 Kb
15.02.2019 12:34

แบบฟอร์มส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ62

กุมภาพันธ์ 12, 2019
พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download145
25.75 Mb
12.02.2019 15:55

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

กุมภาพันธ์ 11, 2019
ชี้แจการดำเนินานศูนย
Download109
10.19 Mb
11.02.2019 10:37

test

มกราคม 28, 2019
รายานเดือน ธันวาคม.pdf
Download114
254.45 Kb
28.01.2019 16:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561)

มกราคม 16, 2019
หมู่บ้าน_ตำบลสารสนเท
Download157
1.03 Mb
16.01.2019 16:19

แจ้งเวียนหนังสือการจัดทำหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ 62

ร.จัหวัด.pdf
Download146
1.55 Mb
16.01.2019 16:18

แจ้งเวียนหนังสือการบันทึกข้อมูลกลางจังหวัดพะเยา

มกราคม 15, 2019
ว 547.pdf
Download126
397.39 Kb
15.01.2019 15:04

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ก

เอกสารแนบสมัคร M2.rar
Download110
12.7 Mb
15.01.2019 12:58

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวง

มกราคม 14, 2019
ร.จัหวัดพะเยา.rar
Download126
670.71 Kb
14.01.2019 10:57

แบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลศูนย์ข้อมลกลาง เว็บไซต์จังหวัดพะเยา 17 ฐานข้อมูล ให้แต่ละอำเภอบันทึกแต่ละฐานข้อมูลเ

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download123
27.86 Mb
14.01.2019 10:45

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

CIA 2019.xlsx
Download45
525.16 Kb
14.01.2019 10:37

โปรแกรม CIA ปี 2562

มกราคม 11, 2019
14-18.pdf
Download49
1.58 Mb
11.01.2019 09:40

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ ห

มกราคม 2, 2019
แบบรายานการคัดเลือก.do
Download128
230 Kb
02.01.2019 17:43

เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คู่มือข้าราชการพลเรื
Download124
464.59 Kb
02.01.2019 17:42

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ธันวาคม 17, 2018
คู่มือวิทยากรสัมมาชี
Download162
7.69 Mb
17.12.2018 10:48

ธันวาคม 8, 2018
แบบข้อมูลปราชญ์และคร
Download170
20.08 Kb
08.12.2018 16:50

แบบฟอร์มครัวเรือนและ
Download148
15.92 Kb
08.12.2018 16:50

ธันวาคม 7, 2018
แบบฟอร์มแผนชุมชนระดั
Download131
194 Kb
07.12.2018 15:40

นำเสนอสัมมาชีพชุมชน 62
Download333
3.43 Mb
07.12.2018 11:53

ปรับใช้ตามความเหมาะสม

ธันวาคม 6, 2018
แบบรายานผลการประชาสั
Download129
38 Kb
06.12.2018 13:12

แบบฟอร์มรายงานผลการประชาสัมพันธ์รายเดือน (ใหม่)

พฤศจิกายน 22, 2018
ประเมิน ศพพ 779 2559.xls
Download124
537 Kb
22.11.2018 15:27

การประเมินหมู่บ้าน ศพพ. (ฐานเดิม)

ยุทธศาสตร์กรม 62.pptx
Download2309
3.53 Mb
22.11.2018 15:20

แนวทางยุทธศาสตร์สัมมาชีพชุมชน

เศรษฐกิจพอเพีย 2562.pptx
Download1732
5.45 Mb
22.11.2018 10:23

ตัวอย่าง PPT แนวทางการนำเสนอ ศพพ.

สมุดบันทึกครัวเรือนส
Download328
318.82 Kb
22.11.2018 10:19

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 165.78 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่