ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤษภาคม 30, 2019
คู่มือการอัพโหลด ศูน
Download7
1.15 Mb
30.05.2019 15:57

คู่มือการอัพโหลดข้อมูล รง.จังหวัด

พฤษภาคม 27, 2019
รายาน 4-30 เมษายน 2562.pdf
Download6
247.91 Kb
27.05.2019 15:13

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 (30 เมษายน 2562)

พฤษภาคม 9, 2019
พพร.-รุ่น-8_2.pdf
Download13
9.79 Mb
09.05.2019 16:16

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรั

พฤษภาคม 8, 2019
Attach-w088.rar
Download7
1.47 Mb
08.05.2019 18:58

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง (ย้าย)

เมษายน 29, 2019
รายาน 3-29 มีนาคม 2562.pdf
Download14
311.41 Kb
29.04.2019 17:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562

เมษายน 25, 2019
รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download13
329.73 Kb
25.04.2019 10:25

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

เมษายน 19, 2019
TOR.docx
Download9
56.8 Kb
19.04.2019 14:42

test

การดำเนินานมาตรการปร
Download20
876.06 Kb
19.04.2019 14:36

ขออนุญาติแจ้งหนังสือ แผนในการออกติดตาม และนิเทศงาน พช.พะเยา ระหว่าง 22.23 และ 26 เมษายน 2562

มีนาคม 26, 2019
รายาน 2-28 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download44
326.32 Kb
26.03.2019 15:18

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุ

มีนาคม 22, 2019
ภูซา.pdf
Download40
259.28 Kb
22.03.2019 16:57

ถึง นายอำเภอภูซาง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 18, 2019
แบบสำรวจข้อมูล_คืนคน
Download40
6.63 Mb
18.03.2019 09:59

อ.แม่ใจ ขอส่งแบบสำรวจคืนคนดี แก่ฝ่ายส่งเสริมฯ

มีนาคม 12, 2019
บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download45
67 Kb
12.03.2019 14:00

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

มีนาคม 6, 2019
test1.docx
Download16
138.84 Kb
06.03.2019 18:13

ทดลอง

ทดสอบ.docx
Download43
138.84 Kb
06.03.2019 18:03

ทดสอบไฟล์เวริด

มีนาคม 4, 2019
2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download64
27.67 Kb
04.03.2019 12:04

สรุปตัวชี้วัด รอบ 2.62 พจ.กับ พอ.

ร.จว.พะเยา61.rar
Download75
1.87 Mb
04.03.2019 11:06

ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง จ.พะเยา ปี 2561

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download51
26.83 Kb
04.03.2019 10:16

สรุปตัวชี้วัดรอบ 1.62 พัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ

มีนาคม 1, 2019
แจ้แอดไลน์กรม.pdf
Download50
278.09 Kb
01.03.2019 13:43

หนังสือแจ้งอำเภอเข้าร่วมไลน์แอดกรมฯ

หนัสือแจ้นำเสนอหมู่บ
Download58
395.11 Kb
01.03.2019 13:42

หนังสือแจ้งอำเภอจัดทำการนำเสนอผลงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 26, 2019
บหน้า พอและพก.xls
Download73
76.5 Kb
26.02.2019 13:37

งบหน้าตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

1. KPI.docx
Download35
203.05 Kb
26.02.2019 13:36

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

ตัวชี้วัด.พะเยา1.62.rar
Download68
207.08 Kb
26.02.2019 13:35

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ 1.2562

รายาน 1-1 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download57
303.05 Kb
26.02.2019 09:51

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

กุมภาพันธ์ 15, 2019
แบบทะเบียนหมู่บ้าน_ต
Download61
10.52 Kb
15.02.2019 12:34

แบบฟอร์มส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ62

กุมภาพันธ์ 12, 2019
พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download90
25.75 Mb
12.02.2019 15:55

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

กุมภาพันธ์ 11, 2019
ชี้แจการดำเนินานศูนย
Download53
10.19 Mb
11.02.2019 10:37

test

มกราคม 28, 2019
รายานเดือน ธันวาคม.pdf
Download54
254.45 Kb
28.01.2019 16:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561)

มกราคม 16, 2019
หมู่บ้าน_ตำบลสารสนเท
Download95
1.03 Mb
16.01.2019 16:19

แจ้งเวียนหนังสือการจัดทำหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ 62

ร.จัหวัด.pdf
Download90
1.55 Mb
16.01.2019 16:18

แจ้งเวียนหนังสือการบันทึกข้อมูลกลางจังหวัดพะเยา

มกราคม 15, 2019
ว 547.pdf
Download68
397.39 Kb
15.01.2019 15:04

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ก

เอกสารแนบสมัคร M2.rar
Download57
12.7 Mb
15.01.2019 12:58

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวง

มกราคม 14, 2019
ร.จัหวัดพะเยา.rar
Download69
670.71 Kb
14.01.2019 10:57

แบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลศูนย์ข้อมลกลาง เว็บไซต์จังหวัดพะเยา 17 ฐานข้อมูล ให้แต่ละอำเภอบันทึกแต่ละฐานข้อมูลเ

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download66
27.86 Mb
14.01.2019 10:45

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

CIA 2019.xlsx
Download23
525.16 Kb
14.01.2019 10:37

โปรแกรม CIA ปี 2562

มกราคม 11, 2019
14-18.pdf
Download26
1.58 Mb
11.01.2019 09:40

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ ห

มกราคม 2, 2019
แบบรายานการคัดเลือก.do
Download71
230 Kb
02.01.2019 17:43

เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คู่มือข้าราชการพลเรื
Download68
464.59 Kb
02.01.2019 17:42

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ธันวาคม 17, 2018
คู่มือวิทยากรสัมมาชี
Download95
7.69 Mb
17.12.2018 10:48

ธันวาคม 8, 2018
แบบข้อมูลปราชญ์และคร
Download108
20.08 Kb
08.12.2018 16:50

แบบฟอร์มครัวเรือนและ
Download88
15.92 Kb
08.12.2018 16:50

ธันวาคม 7, 2018
แบบฟอร์มแผนชุมชนระดั
Download76
194 Kb
07.12.2018 15:40

นำเสนอสัมมาชีพชุมชน 62
Download151
3.43 Mb
07.12.2018 11:53

ปรับใช้ตามความเหมาะสม

ธันวาคม 6, 2018
แบบรายานผลการประชาสั
Download70
38 Kb
06.12.2018 13:12

แบบฟอร์มรายงานผลการประชาสัมพันธ์รายเดือน (ใหม่)

พฤศจิกายน 22, 2018
ประเมิน ศพพ 779 2559.xls
Download67
537 Kb
22.11.2018 15:27

การประเมินหมู่บ้าน ศพพ. (ฐานเดิม)

ยุทธศาสตร์กรม 62.pptx
Download1515
3.53 Mb
22.11.2018 15:20

แนวทางยุทธศาสตร์สัมมาชีพชุมชน

เศรษฐกิจพอเพีย 2562.pptx
Download612
5.45 Mb
22.11.2018 10:23

ตัวอย่าง PPT แนวทางการนำเสนอ ศพพ.

สมุดบันทึกครัวเรือนส
Download228
318.82 Kb
22.11.2018 10:19

ตุลาคม 10, 2018
แบบรายานหมู่บ้านเป้า
Download91
10.47 Kb
10.10.2018 16:22

4-ด้าน-23-ตัวชี้วัด.doc
Download708
149 Kb
10.10.2018 16:18

ประเมิน 779 2559.xls
Download93
537 Kb
10.10.2018 16:18

2.แบบประเมิน GVH แบบมีส่
Download106
28 Kb
10.10.2018 16:17

2.1แบบประเมิน ม.ศพพ.ต้นแ
Download107
125.5 Kb
10.10.2018 16:16

1.แบบรายานผล ศพพ 1-4.xls
Download119
203 Kb
10.10.2018 16:15

กันยายน 25, 2018
ออมทรัพย์ และกข.คจ.rar
Download112
124.96 Kb
25.09.2018 09:48

ฐานข้อมูลรวม2 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ฐานข้อมูลร.พะเยา61 กรม.p
Download135
15.4 Mb
25.09.2018 09:47

ฐานข้อมูลรวม1 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

หนัสือแจ้.pdf
Download118
941.58 Kb
25.09.2018 09:46

หนังสือแจ้ง การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

กันยายน 24, 2018
แบบบันทึกหมู่บ้านเป้
Download105
26.5 Kb
24.09.2018 16:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
Download94
40.72 Kb
24.09.2018 16:06

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิ
Download132
417.32 Kb
24.09.2018 16:05

แบบบันทึกข้อมูลครัวเ
Download103
3.64 Mb
24.09.2018 16:05

แบบบันทึกข้อมูลสัมมา
Download94
801.51 Kb
24.09.2018 15:59

สิงหาคม 31, 2018
ฟอร์มแบบประเมิน สัมม
Download106
15.72 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แบบฟอร์มรานานความก้า
Download141
17.52 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แนวทาการดำเนินานสัมม
Download259
15.38 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

สิงหาคม 14, 2018
แบบ ประเมิน มชช..xlsx
Download97
47.41 Kb
14.08.2018 14:40

แบบประเมิน มชช.

สิงหาคม 9, 2018
แยกสถานะครัวเรือนยาก
Download96
173.75 Kb
09.08.2018 11:42

แจ้งหนังสือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนัสือราชการส่อำเภอ.do
Download128
139.54 Kb
09.08.2018 11:41

สิงหาคม 6, 2018
VDR บ้านเปื๋อย.pdf
Download113
2.09 Mb
06.08.2018 18:31

TAMBON DEVELOPMENT REPORT.pdf
Download155
2.39 Mb
06.08.2018 18:31

สิงหาคม 1, 2018
รายชื่อ VDR_TDR_ICTปี 61 จัหวั
Download99
14.46 Kb
01.08.2018 11:51

ทะเบียนเป้า VDR TDR ปี61 จ.พะเยา

กรกฎาคม 31, 2018
ลิ้ค์download โปรแกรมEset.rar
Download127
280.79 Kb
31.07.2018 18:54

ลิ้งค์ download โปรแกรม ESETendpoint

ESETV6_SETUP32BIT.exe
Download24
126.92 Mb
31.07.2018 18:40

ไฟล์โปรแกรม ESET-Endpoint คู่มือการติดตั้งอยู่ข้างล่าง เมนูคู่มือ นะครับ

คู่มือการติดตั้โปรแก
Download163
1.91 Mb
31.07.2018 18:39

ไฟล์โปรแกรม ESET-Endpoint คู่มือการติดตั้งอยู่ข้างล่าง เมนูคู่มือ นะครับ

มิถุนายน 28, 2018
Tdr Vdr 60.rar
Download32
15.02 Mb
28.06.2018 12:03

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานรูปเล่ม TDR VDR ของปี60 ของอ.ภูซาง ขอขอบคุณครับ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 300.81 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่