ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กุมภาพันธ์ 15, 2019
แบบทะเบียนหมู่บ้าน_ต
Download6
10.52 Kb
15.02.2019 12:34

แบบฟอร์มส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ62

กุมภาพันธ์ 12, 2019
พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download19
25.75 Mb
12.02.2019 15:55

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

กุมภาพันธ์ 11, 2019
ชี้แจการดำเนินานศูนย
Download6
10.19 Mb
11.02.2019 10:37

test

มกราคม 28, 2019
รายานเดือน ธันวาคม.pdf
Download9
254.45 Kb
28.01.2019 16:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561)

มกราคม 16, 2019
หมู่บ้าน_ตำบลสารสนเท
Download12
1.03 Mb
16.01.2019 16:19

แจ้งเวียนหนังสือการจัดทำหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ 62

ร.จัหวัด.pdf
Download15
1.55 Mb
16.01.2019 16:18

แจ้งเวียนหนังสือการบันทึกข้อมูลกลางจังหวัดพะเยา

มกราคม 15, 2019
ว 547.pdf
Download17
397.39 Kb
15.01.2019 15:04

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ก

เอกสารแนบสมัคร M2.rar
Download7
12.7 Mb
15.01.2019 12:58

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวง

มกราคม 14, 2019
ร.จัหวัดพะเยา.rar
Download6
670.71 Kb
14.01.2019 10:57

แบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลศูนย์ข้อมลกลาง เว็บไซต์จังหวัดพะเยา 17 ฐานข้อมูล ให้แต่ละอำเภอบันทึกแต่ละฐานข้อมูลเ

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download14
27.86 Mb
14.01.2019 10:45

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

CIA 2019.xlsx
Download4
525.16 Kb
14.01.2019 10:37

โปรแกรม CIA ปี 2562

มกราคม 11, 2019
14-18.pdf
Download3
1.58 Mb
11.01.2019 09:40

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ ห

มกราคม 2, 2019
แบบรายานการคัดเลือก.do
Download26
230 Kb
02.01.2019 17:43

เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คู่มือข้าราชการพลเรื
Download24
464.59 Kb
02.01.2019 17:42

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ธันวาคม 17, 2018
คู่มือวิทยากรสัมมาชี
Download36
7.69 Mb
17.12.2018 10:48

ธันวาคม 8, 2018
แบบข้อมูลปราชญ์และคร
Download44
20.08 Kb
08.12.2018 16:50

แบบฟอร์มครัวเรือนและ
Download37
15.92 Kb
08.12.2018 16:50

ธันวาคม 7, 2018
แบบฟอร์มแผนชุมชนระดั
Download27
194 Kb
07.12.2018 15:40

นำเสนอสัมมาชีพชุมชน 62
Download31
3.43 Mb
07.12.2018 11:53

ปรับใช้ตามความเหมาะสม

ธันวาคม 6, 2018
แบบรายานผลการประชาสั
Download21
38 Kb
06.12.2018 13:12

แบบฟอร์มรายงานผลการประชาสัมพันธ์รายเดือน (ใหม่)

พฤศจิกายน 22, 2018
ประเมิน ศพพ 779 2559.xls
Download22
537 Kb
22.11.2018 15:27

การประเมินหมู่บ้าน ศพพ. (ฐานเดิม)

ยุทธศาสตร์กรม 62.pptx
Download327
3.53 Mb
22.11.2018 15:20

แนวทางยุทธศาสตร์สัมมาชีพชุมชน

เศรษฐกิจพอเพีย 2562.pptx
Download458
5.45 Mb
22.11.2018 10:23

ตัวอย่าง PPT แนวทางการนำเสนอ ศพพ.

สมุดบันทึกครัวเรือนส
Download132
318.82 Kb
22.11.2018 10:19

ตุลาคม 10, 2018
แบบรายานหมู่บ้านเป้า
Download45
10.47 Kb
10.10.2018 16:22

4-ด้าน-23-ตัวชี้วัด.doc
Download51
149 Kb
10.10.2018 16:18

ประเมิน 779 2559.xls
Download47
537 Kb
10.10.2018 16:18

2.แบบประเมิน GVH แบบมีส่
Download51
28 Kb
10.10.2018 16:17

2.1แบบประเมิน ม.ศพพ.ต้นแ
Download52
125.5 Kb
10.10.2018 16:16

1.แบบรายานผล ศพพ 1-4.xls
Download50
203 Kb
10.10.2018 16:15

กันยายน 25, 2018
ออมทรัพย์ และกข.คจ.rar
Download67
124.96 Kb
25.09.2018 09:48

ฐานข้อมูลรวม2 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ฐานข้อมูลร.พะเยา61 กรม.p
Download63
15.4 Mb
25.09.2018 09:47

ฐานข้อมูลรวม1 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

หนัสือแจ้.pdf
Download59
941.58 Kb
25.09.2018 09:46

หนังสือแจ้ง การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

กันยายน 24, 2018
แบบบันทึกหมู่บ้านเป้
Download50
26.5 Kb
24.09.2018 16:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
Download49
40.72 Kb
24.09.2018 16:06

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิ
Download53
417.32 Kb
24.09.2018 16:05

แบบบันทึกข้อมูลครัวเ
Download54
3.64 Mb
24.09.2018 16:05

แบบบันทึกข้อมูลสัมมา
Download50
801.51 Kb
24.09.2018 15:59

สิงหาคม 31, 2018
ฟอร์มแบบประเมิน สัมม
Download53
15.72 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แบบฟอร์มรานานความก้า
Download83
17.52 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แนวทาการดำเนินานสัมม
Download179
15.38 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

สิงหาคม 14, 2018
แบบ ประเมิน มชช..xlsx
Download51
47.41 Kb
14.08.2018 14:40

แบบประเมิน มชช.

สิงหาคม 9, 2018
แยกสถานะครัวเรือนยาก
Download51
173.75 Kb
09.08.2018 11:42

แจ้งหนังสือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนัสือราชการส่อำเภอ.do
Download59
139.54 Kb
09.08.2018 11:41

สิงหาคม 6, 2018
VDR บ้านเปื๋อย.pdf
Download49
2.09 Mb
06.08.2018 18:31

TAMBON DEVELOPMENT REPORT.pdf
Download121
2.39 Mb
06.08.2018 18:31

สิงหาคม 1, 2018
รายชื่อ VDR_TDR_ICTปี 61 จัหวั
Download54
14.46 Kb
01.08.2018 11:51

ทะเบียนเป้า VDR TDR ปี61 จ.พะเยา

กรกฎาคม 31, 2018
ลิ้ค์download โปรแกรมEset.rar
Download81
280.79 Kb
31.07.2018 18:54

ลิ้งค์ download โปรแกรม ESETendpoint

ESETV6_SETUP32BIT.exe
Download10
126.92 Mb
31.07.2018 18:40

ไฟล์โปรแกรม ESET-Endpoint คู่มือการติดตั้งอยู่ข้างล่าง เมนูคู่มือ นะครับ

คู่มือการติดตั้โปรแก
Download94
1.91 Mb
31.07.2018 18:39

ไฟล์โปรแกรม ESET-Endpoint คู่มือการติดตั้งอยู่ข้างล่าง เมนูคู่มือ นะครับ

มิถุนายน 28, 2018
Tdr Vdr 60.rar
Download21
15.02 Mb
28.06.2018 12:03

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานรูปเล่ม TDR VDR ของปี60 ของอ.ภูซาง ขอขอบคุณครับ

เมษายน 17, 2018
แบบรายานผลการประชาสั
Download129
38.5 Kb
17.04.2018 11:55

ตัวชี้วัด พจ..xlsx
Download124
19.68 Kb
17.04.2018 10:55

ตัวนี้

ทดสอบไฟล์เวริด.docx
Download110
13.14 Kb
17.04.2018 10:54

สวัด

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 275.8 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่