ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แบบสำรวจข้อมูล_คืนคน
Download71
6.63 Mb
18.03.2019 09:59

อ.แม่ใจ ขอส่งแบบสำรวจคืนคนดี แก่ฝ่ายส่งเสริมฯ

แบบรายานหมู่บ้านเป้า
Download120
10.47 Kb
10.10.2018 16:22

แบบรายานผลการประชาสั
Download99
38 Kb
06.12.2018 13:12

แบบฟอร์มรายงานผลการประชาสัมพันธ์รายเดือน (ใหม่)

แบบรายานการคัดเลือก.do
Download101
230 Kb
02.01.2019 17:43

เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

แบบฟอร์มแผนชุมชนระดั
Download106
194 Kb
07.12.2018 15:40

แบบฟอร์มรานานความก้า
Download171
17.52 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
Download121
40.72 Kb
24.09.2018 16:06

แบบฟอร์มครัวเรือนและ
Download124
15.92 Kb
08.12.2018 16:50

แบบบันทึกหมู่บ้านเป้
Download136
26.5 Kb
24.09.2018 16:07

แบบบันทึกข้อมูลสัมมา
Download120
801.51 Kb
24.09.2018 15:59

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิ
Download163
417.32 Kb
24.09.2018 16:05

แบบบันทึกข้อมูลครัวเ
Download130
3.64 Mb
24.09.2018 16:05

แบบทะเบียนหมู่บ้าน_ต
Download93
10.52 Kb
15.02.2019 12:34

แบบฟอร์มส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ62

แบบข้อมูลปราชญ์และคร
Download142
20.08 Kb
08.12.2018 16:50

แนวทาการดำเนินานสัมม
Download331
15.38 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แจ้แอดไลน์กรม.pdf
Download84
278.09 Kb
01.03.2019 13:43

หนังสือแจ้งอำเภอเข้าร่วมไลน์แอดกรมฯ

เอกสารแนบสมัคร M2.rar
Download85
12.7 Mb
15.01.2019 12:58

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวง

เอกสารอบรม.rar
Download2
28.12 Mb
20.08.2019 17:31

เอกสารอบรม E-Commerce otoptoday จังหวัดพะเยา

เศรษฐกิจพอเพีย 2562.pptx
Download1349
5.45 Mb
22.11.2018 10:23

ตัวอย่าง PPT แนวทางการนำเสนอ ศพพ.

ออมทรัพย์ และกข.คจ.rar
Download143
124.96 Kb
25.09.2018 09:48

ฐานข้อมูลรวม2 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

อบรมเว็บ E Commerce.pdf
Download8
1.48 Mb
19.08.2019 15:12

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง เข้าร่วมอบรมการจำหน่าย OTOP ในระบบ E-Commerce ในวันที่ 21 สค 2562 ณ สพจ.พะเยา

หมู่บ้าน_ตำบลสารสนเท
Download129
1.03 Mb
16.01.2019 16:19

แจ้งเวียนหนังสือการจัดทำหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ 62

หนัสือแจ้นำเสนอหมู่บ
Download105
395.11 Kb
01.03.2019 13:42

หนังสือแจ้งอำเภอจัดทำการนำเสนอผลงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2562

หนัสือแจ้.pdf
Download152
941.58 Kb
25.09.2018 09:46

หนังสือแจ้ง การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

สมุดบันทึกครัวเรือนส
Download285
318.82 Kb
22.11.2018 10:19

ว 547.pdf
Download99
397.39 Kb
15.01.2019 15:04

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ก

รายานเดือน ธันวาคม.pdf
Download83
254.45 Kb
28.01.2019 16:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561)

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download42
329.73 Kb
25.04.2019 10:25

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

รายาน 6-28 มิถุนายน 2562.pdf
Download7
224.62 Kb
30.07.2019 09:29

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนาย

รายาน 5-31 พฤษภาคม 2562.pdf
Download12
342.36 Kb
27.06.2019 13:20

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 31 พฤษภาค

รายาน 4-30 เมษายน 2562.pdf
Download35
247.91 Kb
27.05.2019 15:13

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 (30 เมษายน 2562)

รายาน 3-29 มีนาคม 2562.pdf
Download44
311.41 Kb
29.04.2019 17:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562

รายาน 2-28 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download75
326.32 Kb
26.03.2019 15:18

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุ

รายาน 1-1 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download93
303.05 Kb
26.02.2019 09:51

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ OT
Download10
33.47 Kb
26.07.2019 21:41

ไฟล์ กรอกข้อมูล OTOP แนบ3 เอาไว้ขึ้นเว็บ ส่งจังหวัดในวันที่ 30 สิหาคม 2562 นะครับ

ร.จัหวัดพะเยา.rar
Download102
670.71 Kb
14.01.2019 10:57

แบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลศูนย์ข้อมลกลาง เว็บไซต์จังหวัดพะเยา 17 ฐานข้อมูล ให้แต่ละอำเภอบันทึกแต่ละฐานข้อมูลเ

ร.จัหวัด.pdf
Download122
1.55 Mb
16.01.2019 16:18

แจ้งเวียนหนังสือการบันทึกข้อมูลกลางจังหวัดพะเยา

ร.จว.พะเยา61.rar
Download104
1.87 Mb
04.03.2019 11:06

ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง จ.พะเยา ปี 2561

ยุทธศาสตร์กรม 62.pptx
Download1986
3.53 Mb
22.11.2018 15:20

แนวทางยุทธศาสตร์สัมมาชีพชุมชน

ภูซา.pdf
Download70
259.28 Kb
22.03.2019 16:57

ถึง นายอำเภอภูซาง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ฟอร์มแบบประเมิน สัมม
Download147
15.72 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download120
25.75 Mb
12.02.2019 15:55

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download95
27.86 Mb
14.01.2019 10:45

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

พพร.-รุ่น-8_2.pdf
Download44
9.79 Mb
09.05.2019 16:16

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรั

ประเมิน ศพพ 779 2559.xls
Download98
537 Kb
22.11.2018 15:27

การประเมินหมู่บ้าน ศพพ. (ฐานเดิม)

ประเมิน 779 2559.xls
Download124
537 Kb
10.10.2018 16:18

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download77
67 Kb
12.03.2019 14:00

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

บหน้า พอและพก.xls
Download99
76.5 Kb
26.02.2019 13:37

งบหน้าตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

นำเสนอสัมมาชีพชุมชน 62
Download260
3.43 Mb
07.12.2018 11:53

ปรับใช้ตามความเหมาะสม

ทดสอบ.docx
Download88
138.84 Kb
06.03.2019 18:03

ทดสอบไฟล์เวริด

ตัวชี้วัด.พะเยา1.62.rar
Download95
207.08 Kb
26.02.2019 13:35

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ 1.2562

ฐานข้อมูลร.พะเยา61 กรม.p
Download171
15.4 Mb
25.09.2018 09:47

ฐานข้อมูลรวม1 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ชี้แจการดำเนินานศูนย
Download81
10.19 Mb
11.02.2019 10:37

test

คู่มือวิทยากรสัมมาชี
Download134
7.69 Mb
17.12.2018 10:48

คู่มือข้าราชการพลเรื
Download100
464.59 Kb
02.01.2019 17:42

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการอัพโหลด ศูน
Download41
1.15 Mb
30.05.2019 15:57

คู่มือการอัพโหลดข้อมูล รง.จังหวัด

การดำเนินานมาตรการปร
Download58
876.06 Kb
19.04.2019 14:36

ขออนุญาติแจ้งหนังสือ แผนในการออกติดตาม และนิเทศงาน พช.พะเยา ระหว่าง 22.23 และ 26 เมษายน 2562

test1.docx
Download23
138.84 Kb
06.03.2019 18:13

ทดลอง

TOR.docx
Download21
56.8 Kb
19.04.2019 14:42

test

IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download0
5.66 Mb
24.08.2019 13:47

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

CIA 2019.xlsx
Download35
525.16 Kb
14.01.2019 10:37

โปรแกรม CIA ปี 2562

Attach-w088.rar
Download15
1.47 Mb
08.05.2019 18:58

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง (ย้าย)

4-ด้าน-23-ตัวชี้วัด.doc
Download1280
149 Kb
10.10.2018 16:18

2.แบบประเมิน GVH แบบมีส่
Download146
28 Kb
10.10.2018 16:17

2.1แบบประเมิน ม.ศพพ.ต้นแ
Download145
125.5 Kb
10.10.2018 16:16

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download96
27.67 Kb
04.03.2019 12:04

สรุปตัวชี้วัด รอบ 2.62 พจ.กับ พอ.

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download78
26.83 Kb
04.03.2019 10:16

สรุปตัวชี้วัดรอบ 1.62 พัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ

14-18.pdf
Download40
1.58 Mb
11.01.2019 09:40

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ ห

1.แบบรายานผล ศพพ 1-4.xls
Download158
203 Kb
10.10.2018 16:15

1. KPI.docx
Download45
203.05 Kb
26.02.2019 13:36

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 187.7 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่