ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แบบสำรวจข้อมูล_คืนคน
Download143
6.63 Mb
18.03.2019 09:59

อ.แม่ใจ ขอส่งแบบสำรวจคืนคนดี แก่ฝ่ายส่งเสริมฯ

แบบรายานการคัดเลือก.do
Download157
230 Kb
02.01.2019 17:43

เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

แบบทะเบียนหมู่บ้าน_ต
Download148
10.52 Kb
15.02.2019 12:34

แบบฟอร์มส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ62

แจ้แอดไลน์กรม.pdf
Download142
278.09 Kb
01.03.2019 13:43

หนังสือแจ้งอำเภอเข้าร่วมไลน์แอดกรมฯ

แจ้จัดสรรบประมาณ.pdf
Download8
8.04 Mb
11.11.2019 15:15

หนังสือจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

เอกสารแนบสมัคร M2.rar
Download132
12.7 Mb
15.01.2019 12:58

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวง

เอกสารอบรม.rar
Download28
28.12 Mb
20.08.2019 17:31

เอกสารอบรม E-Commerce otoptoday จังหวัดพะเยา

อบรมเว็บ E Commerce.pdf
Download56
1.48 Mb
19.08.2019 15:12

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง เข้าร่วมอบรมการจำหน่าย OTOP ในระบบ E-Commerce ในวันที่ 21 สค 2562 ณ สพจ.พะเยา

หมู่บ้าน_ตำบลสารสนเท
Download199
1.03 Mb
16.01.2019 16:19

แจ้งเวียนหนังสือการจัดทำหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ 62

หนัสือแจ้นำเสนอหมู่บ
Download161
395.11 Kb
01.03.2019 13:42

หนังสือแจ้งอำเภอจัดทำการนำเสนอผลงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2562

ว 547.pdf
Download150
397.39 Kb
15.01.2019 15:04

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ก

รายานเดือน ธันวาคม.pdf
Download141
254.45 Kb
28.01.2019 16:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561)

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download87
329.73 Kb
25.04.2019 10:25

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

รายาน 9-1 ตุลาคม 2562.pdf
Download7
234.07 Kb
05.11.2019 13:43

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2562

รายาน 8-30 สิหาคม 2562.pdf
Download23
263.79 Kb
30.09.2019 17:39

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2

รายาน 7-31 กรกฎาคม 2562.pdf
Download32
243.51 Kb
26.08.2019 17:44

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎา

รายาน 6-28 มิถุนายน 2562.pdf
Download54
224.62 Kb
30.07.2019 09:29

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนาย

รายาน 5-31 พฤษภาคม 2562.pdf
Download69
342.36 Kb
27.06.2019 13:20

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 31 พฤษภาค

รายาน 4-30 เมษายน 2562.pdf
Download84
247.91 Kb
27.05.2019 15:13

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 (30 เมษายน 2562)

รายาน 3-29 มีนาคม 2562.pdf
Download89
311.41 Kb
29.04.2019 17:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562

รายาน 2-28 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download126
326.32 Kb
26.03.2019 15:18

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุ

รายาน 10-7 พฤศจิกายน 2562.pdf
Download3
272.78 Kb
01.12.2019 13:42

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจ

รายาน 1-1 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download153
303.05 Kb
26.02.2019 09:51

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ OT
Download55
33.47 Kb
26.07.2019 21:41

ไฟล์ กรอกข้อมูล OTOP แนบ3 เอาไว้ขึ้นเว็บ ส่งจังหวัดในวันที่ 30 สิหาคม 2562 นะครับ

ร.จัหวัดพะเยา.rar
Download152
670.71 Kb
14.01.2019 10:57

แบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลศูนย์ข้อมลกลาง เว็บไซต์จังหวัดพะเยา 17 ฐานข้อมูล ให้แต่ละอำเภอบันทึกแต่ละฐานข้อมูลเ

ร.จัหวัด.pdf
Download178
1.55 Mb
16.01.2019 16:18

แจ้งเวียนหนังสือการบันทึกข้อมูลกลางจังหวัดพะเยา

ร.จว.พะเยา61.rar
Download152
1.87 Mb
04.03.2019 11:06

ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง จ.พะเยา ปี 2561

ภูซา.pdf
Download123
259.28 Kb
22.03.2019 16:57

ถึง นายอำเภอภูซาง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download169
25.75 Mb
12.02.2019 15:55

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download147
27.86 Mb
14.01.2019 10:45

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

พพร.-รุ่น-8_2.pdf
Download93
9.79 Mb
09.05.2019 16:16

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรั

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download132
67 Kb
12.03.2019 14:00

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

บหน้า พอและพก.xls
Download156
76.5 Kb
26.02.2019 13:37

งบหน้าตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

ทดสอบ.docx
Download147
138.84 Kb
06.03.2019 18:03

ทดสอบไฟล์เวริด

ตัวชี้วัด.พะเยา1.62.rar
Download142
207.08 Kb
26.02.2019 13:35

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ 1.2562

ชี้แจการดำเนินานศูนย
Download136
10.19 Mb
11.02.2019 10:37

test

คู่มือวิทยากรสัมมาชี
Download191
7.69 Mb
17.12.2018 10:48

คู่มือข้าราชการพลเรื
Download149
464.59 Kb
02.01.2019 17:42

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการอัพโหลด ศูน
Download88
1.15 Mb
30.05.2019 15:57

คู่มือการอัพโหลดข้อมูล รง.จังหวัด

การดำเนินานมาตรการปร
Download108
876.06 Kb
19.04.2019 14:36

ขออนุญาติแจ้งหนังสือ แผนในการออกติดตาม และนิเทศงาน พช.พะเยา ระหว่าง 22.23 และ 26 เมษายน 2562

test1.docx
Download37
138.84 Kb
06.03.2019 18:13

ทดลอง

TOR.docx
Download36
56.8 Kb
19.04.2019 14:42

test

IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download27
5.66 Mb
24.08.2019 13:47

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

CIA 2019.xlsx
Download54
525.16 Kb
14.01.2019 10:37

โปรแกรม CIA ปี 2562

Attach-w088.rar
Download24
1.47 Mb
08.05.2019 18:58

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง (ย้าย)

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download145
27.67 Kb
04.03.2019 12:04

สรุปตัวชี้วัด รอบ 2.62 พจ.กับ พอ.

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download126
26.83 Kb
04.03.2019 10:16

สรุปตัวชี้วัดรอบ 1.62 พัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ

14-18.pdf
Download70
1.58 Mb
11.01.2019 09:40

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ ห

1. KPI.docx
Download63
203.05 Kb
26.02.2019 13:36

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 160.82 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่