ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
1. KPI.docx
Download71
203.05 Kb
26.02.2019 13:36

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download141
26.83 Kb
04.03.2019 10:16

สรุปตัวชี้วัดรอบ 1.62 พัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ

2. สรุปตัวชี้วัดรอบที่
Download162
27.67 Kb
04.03.2019 12:04

สรุปตัวชี้วัด รอบ 2.62 พจ.กับ พอ.

Attach-w088.rar
Download28
1.47 Mb
08.05.2019 18:58

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง (ย้าย)

IMG รายานประหยัดพลัาน.pdf
Download44
5.66 Mb
24.08.2019 13:47

รายงานประหยัดพลังงานอำเภอภูกามยาว

TOR.docx
Download40
56.8 Kb
19.04.2019 14:42

test

test1.docx
Download41
138.84 Kb
06.03.2019 18:13

ทดลอง

การดำเนินานมาตรการปร
Download130
876.06 Kb
19.04.2019 14:36

ขออนุญาติแจ้งหนังสือ แผนในการออกติดตาม และนิเทศงาน พช.พะเยา ระหว่าง 22.23 และ 26 เมษายน 2562

การดำเนินโครการพัฒนา
Download23
1.84 Mb
19.12.2019 10:32

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน

การดำเนินโครการพัฒนา
Download27
1.83 Mb
19.12.2019 10:33

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน

คู่มือการอัพโหลด ศูน
Download106
1.15 Mb
30.05.2019 15:57

คู่มือการอัพโหลดข้อมูล รง.จังหวัด

ชี้แจการดำเนินานศูนย
Download155
10.19 Mb
11.02.2019 10:37

test

ตัวชี้วัด.พะเยา1.62.rar
Download158
207.08 Kb
26.02.2019 13:35

เอกสารตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ 1.2562

ทดสอบ.docx
Download163
138.84 Kb
06.03.2019 18:03

ทดสอบไฟล์เวริด

บหน้า พอและพก.xls
Download174
76.5 Kb
26.02.2019 13:37

งบหน้าตัวชี้วัด จ.พะเยา รอบ1.2562

บันทึกอค์ความรู้62.doc
Download147
67 Kb
12.03.2019 14:00

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล ถวิล ใจนันตา

พพร.-รุ่น-8_2.pdf
Download109
9.79 Mb
09.05.2019 16:16

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรั

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download185
25.75 Mb
12.02.2019 15:55

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

ภูซา.pdf
Download142
259.28 Kb
22.03.2019 16:57

ถึง นายอำเภอภูซาง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ร.จว.พะเยา61.rar
Download169
1.87 Mb
04.03.2019 11:06

ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง จ.พะเยา ปี 2561

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ OT
Download72
33.47 Kb
26.07.2019 21:41

ไฟล์ กรอกข้อมูล OTOP แนบ3 เอาไว้ขึ้นเว็บ ส่งจังหวัดในวันที่ 30 สิหาคม 2562 นะครับ

รายาน 1-1 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download176
303.05 Kb
26.02.2019 09:51

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

รายาน 10-7 พฤศจิกายน 2562.pdf
Download7
272.78 Kb
01.12.2019 13:42

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจ

รายาน 2-28 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
Download148
326.32 Kb
26.03.2019 15:18

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุ

รายาน 3-29 มีนาคม 2562.pdf
Download104
311.41 Kb
29.04.2019 17:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562

รายาน 4-30 เมษายน 2562.pdf
Download110
247.91 Kb
27.05.2019 15:13

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 (30 เมษายน 2562)

รายาน 5-31 พฤษภาคม 2562.pdf
Download87
342.36 Kb
27.06.2019 13:20

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 31 พฤษภาค

รายาน 6-28 มิถุนายน 2562.pdf
Download73
224.62 Kb
30.07.2019 09:29

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนาย

รายาน 7-31 กรกฎาคม 2562.pdf
Download54
243.51 Kb
26.08.2019 17:44

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎา

รายาน 8-30 สิหาคม 2562.pdf
Download48
263.79 Kb
30.09.2019 17:39

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2

รายาน 9-1 ตุลาคม 2562.pdf
Download13
234.07 Kb
05.11.2019 13:43

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2562

รายานประชาสัมพันธ์.rar
Download101
329.73 Kb
25.04.2019 10:25

รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน

รายานเดือน ธันวาคม.pdf
Download162
254.45 Kb
28.01.2019 16:03

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561)

หนัสือแจ้นำเสนอหมู่บ
Download177
395.11 Kb
01.03.2019 13:42

หนังสือแจ้งอำเภอจัดทำการนำเสนอผลงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2562

อบรมเว็บ E Commerce.pdf
Download80
1.48 Mb
19.08.2019 15:12

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง เข้าร่วมอบรมการจำหน่าย OTOP ในระบบ E-Commerce ในวันที่ 21 สค 2562 ณ สพจ.พะเยา

เอกสารอบรม.rar
Download43
28.12 Mb
20.08.2019 17:31

เอกสารอบรม E-Commerce otoptoday จังหวัดพะเยา

แจ้จัดสรรบประมาณ.pdf
Download11
8.04 Mb
11.11.2019 15:15

หนังสือจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

แจ้แอดไลน์กรม.pdf
Download161
278.09 Kb
01.03.2019 13:43

หนังสือแจ้งอำเภอเข้าร่วมไลน์แอดกรมฯ

แบบทะเบียนหมู่บ้าน_ต
Download163
10.52 Kb
15.02.2019 12:34

แบบฟอร์มส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ62

แบบสำรวจข้อมูล_คืนคน
Download161
6.63 Mb
18.03.2019 09:59

อ.แม่ใจ ขอส่งแบบสำรวจคืนคนดี แก่ฝ่ายส่งเสริมฯ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 109.84 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่